Nákup na E-shopu je možný pouze pro podnikatele a právnické osoby.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Betz s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.eprofily.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

 

Betz s.r.o., se sídlem třída Vítězství 68/4, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 635 08 206,

DIČ: CZ63508206                                      

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6634

 

Adresa pro doručování: třída Vítězství 68/4, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně

Telefonní číslo: +420 797 620 610

Kontaktní e-mail: eprofily@betz.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jako "smluvní strany")

 

1.       Úvodní ustanovení

1.1.   Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce.

1.2.   Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

1.3.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.4.   Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.5.   Nákup na webovém rozhraní je určen pouze pro kupující, kteří jsou podnikateli, a pro právnické osoby. Pro uskutečnění nákupu je nutné, aby se kupující registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Podmínkami užití webového rozhraní).

1.6.   Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní kupujícímu nákup prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.

1.7.   Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

 

2.       Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.   Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky.

2.2.   Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, tím že vyplní objednávkový formulář, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží včetně všech volitelných parametrů, počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Dostupnost skladem uvedená u položek v internetovém obchodě má informativní povahu, protože stav zboží se může během dne měnit. Kupující je dále povinen doložit na vyžádání, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

2.3.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4.   Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.5.   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.6.   V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 30 % z ceny zboží.

Zrušení objednávky není možné, pokud byl objednaný materiál již jakýmkoli způsobem upraven dle přání zákazníka.

2.7.   Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

2.8.   V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen kupujícímu dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

2.9.   Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající neprodleně na tuto skutečnost upozorní kupujícího. Pokud dosud nedošlo k přijetí objednávky ze strany prodávajícího, prodávající není povinen smlouvu uzavřít.

2.10.   Řezání materiálů

Vzniknou-li při řezání 6-ti metrových tyčí zbytky kratší než 3 metry, budou kupujícímu automaticky  naúčtovány a přibaleny k objednávce.

K ceně materiálů je připočtena cena materiálu, který je prořezán – 5 mm na 1 řez. S tímto úbytkem je potřeba počítat při dělení materiálů.

Řezání na přesné rozměry provádíme s přesností:

délky 50mm až 500mm s přesností ±0,3 mm

délky 501mm až 2000mm s přesností ±0,5 mm

délky 2001mm až 6000mm s přesností ±1,0 mm

Tyto tolerance neplatí pro řezání kolejnic Franke lineárního vedení. 

3.       Dodací podmínky

3.1.   Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2.   Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3.   Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4.   Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

3.5.   Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

 

4.       Platební podmínky

4.1.   Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve  webovém rozhraní [nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

4.2.   v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

4.3.   bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny budou kupujícímu sděleny v potvrzení  objednávky);

4.4.   bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

4.5.   Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

4.6.   Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.   Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen .

4.8.    V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.9.    Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo v jiné měně uvedené na webovém rozhraní.

 

5.       Odstoupení od smlouvy

5.1.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2.   Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. 

5.3.   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4.    Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.5.   Odstoupení od smlouvy není možné, pokud byl objednaný materiál již jakýmkoli způsobem upraven dle přání zákazníka.

5.6.   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.7.   Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

 

6.       Práva z vadného plnění

6.1.    Podmínky uplatnění práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

7.       Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1.    Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo   jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  •           uchovávat jako důvěrné;
  •           neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  •           nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  •           nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  •           kupující se zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

 

8.     Podmínky ochrany osobních údajů

8.1.   Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

9.      Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

9.1.   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2.  Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10.      Závěrečná ustanovení

10.1.  Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje  mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s  vyloučením použití Úmuvy OSN o smlouvách o meznárodní koupi zboží).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení  není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují  písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu na www.eprofily.cz od naší společnosti

Betz s.r.o., se sídlem třída Vítězství 68/4, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 63508206

DIČ: CZ63508206                                      

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6634

Adresa pro doručování: třída Vítězství 68/4, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně

Telefonní číslo: +420 797 620 610,  354 620 095

Kontaktní e-mail: eprofily@betz.cz

 

1.  Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Neposkytujeme žádnou záruku na dodané zboží.

Práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí Vám práva z vadného plnění i v takovém případě.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

 

2. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

a)      odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)      odstranění vady opravou věci;

c)       přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

d)      odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady (nejdéle do 20 dnů po doručení zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

K nahlášení reklamace použijte formulář  FORMULÁŘ (.PDF, .DOCX)

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

a)     odstranění vady; nebo

b)     přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Berte, prosíme, na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

a)     došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)     jste použili věc ještě před objevením vady;

c)     jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d)     jste věc prodali ještě před objevením vady, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti,  vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

 

3. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste o vadě před převzetím věci věděli nebo jste vadu sami způsobili – neodborným použitím věci, mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím používáním, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

4. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci nám zašlete na naši kontaktní adresu.

Postup při reklamaci je následující:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci předem informujte telefonicky, e-mailem či písemně;
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 • reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • ke zboží přiložte doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. ledna 2024.